МИГ Криводол Бойчиновци
07.12.2023 г.

Проект

Проект „Помощ за подготвителни дейности на територията на общините КРИВОДОЛ– БОЙЧИНОВЦИ “ се изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.610 -0084-С01 по ПРСР 2014-2020 г, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Криводол за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Партньорите по проекта са:

  • представители на публичния сектор: Община Криводол, Община Бойчиновци;
  • представители на стопанския сектор: „НИКОЛ-1999“ ЕООД, „АДЛ - ЛЮТА“ ООД,
  • представители на нестопанския сектор: ФК „БОТЕВ КРИВОДОЛ-2013“, НЧ „ПРОСВЕТА-1921“